Dagelijkse lezingen

 • RK liturgische kalender

  ZES-EN-TWINTIGSTE ZONDAG DOOR HET JAAR

  Uit de profeet Ezechiël 18,25-28.
  Dit zeg de Heer: "Gij beweert: De weg van de Heer is niet recht! Huis van Israël, luister toch! Zou het werkelijk mijn weg zijn, die niet recht is? Zijn niet veeleer uw eigen wegen niet recht ?
  Als een rechtvaardige zich van zijn eigen rechtvaardigheid afkeert en kwaad gaat doen,
  dan zal hij daaraan sterven, sterven om het kwaad dat hij gedaan heeft.
  En als de boosdoener zich van zijn boze daden afkeert en gaat handelen naar rechtschapenheid en deugd, dan zal hij in leven blijven.
  Als hij tot inzicht komt en zich afkeert van zijn slechte daden, dan blijft hij zeker in leven, dan zal hij niet sterven."


  Psalmen 25(24),4bc-5.6-7.8-9.
  Toon mij uw wegen, Heer,
  En maak mij uw paden bekend;
  Leid mij volgens uw woord,
  want Gij zijt mijn God en Verlosser.

  Denk aan uw barmhartigheid, Heer,
  aan uw liefde door de eeuwen heen.
  Gedenk uw barmhartigheid, Heer,
  uw altijd geschonken ontferming.

  Goed en rechtvaardig is de Heer,
  Hij wijst zondaars de weg,
  Wie nederig zijn leidt Hij in het rechte spoor,
  Hij leert hun zijn paden te gaan.


  Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Filippi 2,1-11.
  Broeders en zusters, als vermaning in Christus en liefdevolle bemoedi­ging iets vermogen,
  als gemeenschap van Geest, als harte­lijkheid en mededogen u iets zeggen,
  maakt dan mijn vreugde volkomen door uw eenheid van denken, uw eenheid in de liefde, uw saamhorigheid en eensgezindheid.
  Geeft niet toe aan partijzucht en ijdelheid, maar acht in ootmoed de ander hoger dan uzelf.
  Laat niemand zijn eigen belangen behartigen maar liever die van zijn naasten.
  Die gezindheid moet onder u heersen welke ook Christus Jezus bezielde:
  Hij die bestond in goddelijke majesteit heeft zich niet willen vastklampen aan de gelijk­heid met God:
  maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen,
  heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis.
  Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de naam geschonken die elke naam te boven gaat,
  opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde,
  en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.


  Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 21,28-32.
  In die tijd zei Jezus tot de hogepriesters en oudsten van het volk: Wat denkt ge van het volgende? Een man had twee zonen. Hij ging naar de eerste toe en zei: Mijn zoon, ga vandaag werken in mijn wijngaard.
  Goed vader, antwoordde deze, maar hij deed het niet.
  Toen ging hij naar de tweede en zei hetzelfde. Deze antwoordde: Neen, ik wil niet; maar later kreeg hij spijt en ging toch.
  Wie van de twee heeft nu de wil van zijn vader gedaan?' Ze zeiden: 'De laatste.' Toen zei Jezus hun: 'Voorwaar, Ik zeg u: de tollenaars en de ontuchtige vrouwen gaan eerder dan gij het Rijk Gods binnen.
  Jo­hannes kwam tot u en beoefende de gerechtigheid; toch hebt gij hem geen geloof geschonken, terwijl de tollenaars en de ontuchtige vrouwen hem wel geloof schonken. Maar zelfs, nadat ge dit had gezien, zijt ge toch niet tot inkeer gekomen en hebt ge hem geen geloof geschonken.